header_atid

 יגוסל תויורשפא 12 תללוכ דיתעה יבושיח תכרעמ
 .רתויב תמדקתמו השימג תכרעמה .םינוש בושיח

 

 תקיודמה הקדהו העשהו ךיראתה תא רוחבל ןתינ
.יוזיחה בושיח עגרל

 

 יבושיח וא םירבעמ יבושיח תחא הציחלב לבקל ןתינ
 תשקה אלל וידחי םהינש תא וא םיינשמ םימודיק
.םהשלכ םינותנ

 

 םיינשמ םימודיקו (TRANSITS) םירבעמל ףסונב
 םג ןתינ (SECONDARY PROGRESSIONS)
.SOLAR ARC שמשה ינוויכ תא בשחל

 

.DEGREE םויל הלעמ םודיק יפל בשחל ןתינ

 

.MINOR ירונימ םודיק יפל בשחל ןתינ

 

.TERTIARY שלושמ םודיק יפל בשחל ןתינ

 

.CONVERSE ךופה ןמזב םודיק יפל בשחל ןתינ

 

.SOLAR RETURN תדלוה םוי תפמ יפל בשחל ןתינ

 

.KINETIC תיטניק תדלוה םוי יפל בשחל ןתינ

 

.LUNAR RETURN חריה תרזח ירוזחמ יפל בשחל ןתינ
 

.SOLUNAR שמשה לע חריה תרזח יפל בשחל ןתינ

 

 

 םינמזו םינוש םיבושיח וידחי ףרצלו בשחל ןתינ
 השולש לש תכרעמל ,לשמל .ינשה לע דחא םינוש
 ןולחה ךותמ בושיח יגוס תולקב רוחבל ןתינ ,םילגלג
:אבה

atid1

 לש גוס לכל םינוש םיכיראתב םג רוחבל ןתינ רומאכ
 בושיח לש םינוש םיגוס רוחבל ןתינ ךכ .ידיתע בושיח
 .םינוש םיכיראתל ךא גוס ותוא תא ףא וא ,םינוש םינמזל
 תונוש םינשל תדלוה-םוי תפמ לש םיבושיח ינש ,לשמל
 בושיח לכל םירחוב ךיראתה תא .םינמז וב תוגצומה
:ךיראתה ןולח תרזעב הריהמו החונ הרוצב

getdate

 רפס והז .םימודיק סירמפא רפסב תופצל תורשפא תמייק
 םימודיקה תא אלא םירבעמה תא אל בשחמה סירמפא
 יפל בשחלו יוצר םודיק לכב רוחבל לכונ .היוצר הפמל
:המגוד ןלהל .רושע וא ,הנש ,שדוח לש םירעפ

ephem_kid