header_bio

 סומתירויבה ירוזחמ תא גיצהלו בשחל תרשפאמ סיראלופ
 .הדילה תעש יפל םג ,רתויב תקיודמ הטיש יפל
 םירוזחמב םייונישה תא תוארל רשפאמ סומתירויבה
 לכל הפמה לעב לש םילאוטקלטניאהו םיישגרה םייסיפה
.שדוח

 

 ,תונוש תוטיש יפל סומתירויבה תגוצתב רוחבל ןתינ
 תא ןיטקהל וא לידגהל ןתינ .תידמימ תלת וא וד הרוצב
.הגוצתה

bio1

יפל התנוש תכרעמה לכ רשאכ ,חטש תגוצת ןלהל
:דמימ תלתה יריצ תייטה

bio2

 יפל איה הגוצתה םעפה ךא בושיח ותוא ןלהל
:תידמימ וד איה הגוצתהו תודומע

bio3