header_calc

םיבושיחה .הנימאו תקיודמ בושיח תכרעמ סיראלופל
שמתשמה תא תרתופ רשא החונ הרוצבו תוריהמב םיעצבתמ
ןלהל .םינושה הפמה יבושיחב תורושקה תויעבה בורמ
:בושיחה תכרעמ לש יללכ טוריפ

div_Water .וטולפ דע שמש תוליגרה תוטנלפה לכ תא ללוכ בושיחה


וא TRUE רוחבל ןתינ .ןוקרדה שאר - חריה יתמצ בושיח
.MEAN


.ןוריכ הטנלפה םוקימ בושיח


.תיליל לפאה חריה םוקימ בושיח


תטיש יפל בשחל ןתינ .הנוטרופ - לזמה קלח בושיח
.סוכימרפ וא סולינמ ,ימלת


.רתויב תבכרומ תידיתע הגוצתו בושיח תכרעמ


תימוי הקולח יפל תופצל ןתינ .ימינפ סירמפא רפס
רפסה .תיתנש הקולחו תישדוח הקולח יפל וא (הליגר)
ןוקרדה שאר ןוריכ ללוכ תוטנלפה לכ תא ללוכ
.תילילו


םימוקימ רפס השעמל הווהמ רשא םימודיק סירמפא רפס
יפל תופצל ןתינ .םירבעמה יפל אלו םימודיקה יפל
.רושע תגוצת וא תיתנש ,תישדוח הקולח


הקולח) תונוש םיתב תוקולח יגוס 16 תרזעב בשחל ןתינ
,סונירומ ,תירטנצופוט ,ךוק ,סודיסלפ ,הווש
,לאירז ,תינאידירמ ,סונפמק ,יריפרופ ,סונאטנומויגר
,הלט ספא ,שמש תטיש ,תיראלוס הטיש ,ץרא תטיש
.(דועו תינוקרד


.הדילה תפמ לש עצמאה תודוקנ בושיח


.יוצר ןמז לכל אלמהו רסחה חריה תגוצתו בושיח


רשפאמ רשא (Void Moon) רוחשה חריה ינמז בושיח
.רותפכ תציחלב שדוח לכב תויתייעבה תועשב תופצל


לכ המצעמ תנכדעתמ רשא תינכדע םימש תפמ גיצהל ןתינ
.םינותנ תסנכה לכ אלל ,הקד


...... דועו