ephem_header

ותרוצב .ללכושמ ימינפ סירמפא רפס םייק סיראלופב
   חותפל ןתינ .רבד לכל סירמפא רפסכ שמשמ אוה הטושפה
 50 גיצמ רשא ליגר רפסבכ אלש .יוצר שדוח לכב ףדפדלו
 לש הפוקת גיצהל ימינפה סירמפאה רשפאמ ,םינש 100 וא
   !םינש יפלא תעבראמ הלעמל

ephem

ןוריכ ,ןוקרדה שאר תא םגו תוטנלפה לכ תא ללוכ רפסה
   תחא הציחלב ןתינ .תימוי הרוצב םיגצומ רשא תילילו
 םג אלא תימוי הרוצב קר אל גיציש ךכ רפסה תא ןגראל
 ךורא בקעמל רדהנ רבד והז .תיתנש וא תישדוח הרוצב
 .תויטיאה תוטנלפה יבגל דחוימב ,חווט

ephem2

רבדה גצומ (ורטר) הכופה העונתב תאצמנ הטנלפ רשאכ
  לכ סיפדהל ןתינ .הייפצה לע דואמ לקמ רשא ,הנוש עבצב
 םירפס לש בר רפסמ חותפל םג ןתינו תספדמה יבג לע ףד
 .תונוש תופוקתל ךסמה לע תינמז-וב

ephems