header_sif

 לופיטל רתויב תללכושמ תכרעמ תמייק סיראלופב
 לעמ רומשל הלוכי הירפסה .הירפסב תופמ תרימשו
 הנוע תופמ לש וז המוצע תומכ .תופמ 15000
 יפל תורמשנ תופמה .גולורטסא לכ לש ויתושירדל
 םירשפאמו שמתשמה ידי לע םיעבקנ רשא םיכתח
 תומש תחת תורמשנ תופמה לכ .לקו ריהמ לופיט
 .תירבעב

 

 רבכעה םע הציחל ידי לע תידימ תחתפנ הירפסה
:האבה המגודה ומכ תיארנו

sif

 לועלע .תומשה תמישרב ןיחבנ ןולחה לש ינמיה דצב
 .זכרמבש הלבטב הפמה יטרפ תא תידימ גיצמ תומשב
 הרוצב םינותנ לבקלו הירפסה תא חותפל ןתינש ךכ
.המצע הפמה תחיתפ אלל ףא הריהמ

 

 ןהב םינותנו תורעה לש ללמ שיקהל ןתינ הפמ לכל
 תא ןיימל ןתינ .הירפסב ףודפדה ןמזב תופצל לכונ
 יפל ,(יתיבפלא) תומש יפל :םינוש םינפואב הירפסה
 (תדלוה ימי תרוכזתל בוט) הדיל שדוח יפל ,הדיל תנש
 תופמה וסנכוה םהיפל םינושה םיגוויסה יפל וא
.(המודכו םיאקיטילופ םינמוא יפל לשמל)