header_pr

 רתויב ההובג תוכיאב תוספדה תרשפאמ סיראלופ
 תא סיפדהל ןתינ .רזיילו ויד תקרזה תוספדמ יבג לע
 ןה תוספדהה .םינושה םיטסקטהו תואלבטה תופמה
 .תספדמה גוס יפל רוחשב וא אלמ עבצב

 

 תופמ תספדהב תוזכרתמה תואמגוד רפסמ ןלהל
 תועיפומה תונומתה .תכרעמה בל ןהש ןמצע הדילה
 רחאל ,ןהש תומכ וקרסנ רשא תויתימא תוספדה ןה
 גוסמ ףד אוה הנומת לכ לדוג .תספדמה ןמ ואציש
.יטרדנטסה לדוגה ,4A

 

 

 ףד תא גציימ רשא ןולח םילבקמ הספדהה ינפל
 תונוש תויורשפא עובקל ןתינ הז ןולחב .תספדמה
.הספדהה ןפוא יבגל תונווגמו

PR_Preview

 םיתעל .ףדה לע הספדהה לדוג תא עובקל לשמל ןתינ
 םימעפל ,ףדה לכ תא אלמת רשא הפמב םינינועמ
 תספדומ םג רשא) רתוי ןטק לדוג תלעב הפמב םינינועמ
 לש לדוגב הנטנטק הפמב םינינועמ םיתעלו (רתוי רהמ
.רוקיב סיטרכ

 

 ,וננוצר יפל ףדה יבג לע הפמה תא םקמל ןתינ ףסונב
 .הלאמש וא הנימי ,רתוי ךומנ ,ףדה לע רתוי הובג
 לא רבכעה םע הפמה תרירג תרזעב תאז םיעצבמ
.יוצרה םוקמה

 

 ינוניב לדוגב הפמ תספדה לש איה הנושאר המגוד
 וספדוה תולזמה .םיטביה תלבטו םינוש םיטרפ תפסותב
:ףדה ירה .לגלגה םע תיוזב

print_pg1

 לגלגה לש רתוי הלודג הריחב םע הפמ התוא ןלהל
 בוביס יפל אלו ןזואמב וספדוה רשא תולזמו
:ףדה ירה .לגלגה

print_pg2

 התוא לש הספדה הארמ האבה הספדהה תמגוד
 .םירבעמו םימודיק לש תפסותב הדיל תפמ
 ונרחב וב ןפוא יפל םילגלג השולש םיספדומ
 הדילה תפמ העיפומ הז הרקמב .הליגרה הגוצתב
 יעצמאה לגלגב םימודיקה ,ימינפה לגלגב
 .ינוציחה לגלגב םירבעמהו

 

 ימוקימ לש טוריפ תוארל לכונ ףדה תיתחתב
 תוקולחו בושיח לכ לש םיקיודמ םינמז ,תוטנלפ
.םילגלגהמ דחא לכל םיתב

print_pg3