header_report

.הדילה תפמל תוח"וד תריציל תכרעמ הליכמ סיראלופ
   ימל .הדילה תפמ תא ראבלו ללקשל תרזוע וז תכרעמ
   היגולורטסאה ידימלתל םידעוימ םה ?תוח"ודה םידעוימ
 השיגה ךרוצל תיסיסבו תישחומ תינבת םיכירצ רשא
 רשא רתוי םימדקתמ םיגולורטסאל םג ומכ ,חותינל
 ךילהתב רדסל הרזעכ תיתלחתה ללמ תינבתב םינינועמ
                         .הבשחמה


Dots

                        

  
 תלבק איה תפטוש הדובעל הריהמו הליעי דואמ תורשפא
 רבכעה םע הציחל לכ .תמיוסמ הטנלפ לע םיידיימ םינותנ
 לזמב הטנלפ התוא שוריפ תא ליכמה ןולח גיצת הטנלפ לע
 :םידאמ לע העצבתה הציחלה האבה המגודב .םיטביהבו תיבב

rep1

םגו תופצל ןתינ וב רשא יללכ ח"וד לבקל ןתינ ןכ ומכ
 תיגולורטסא לולקש תכרעמ ליכמ הז ח"וד .סיפדהל
 רשא תויטמתמ תויצקנופמ תבכרומ וז תכרעמ .תבכרומ
 תרצויו הדילה תפמב םיבר םימרוג ןובשחב תוחקול
תפמב לזמ לכל יוטיבה קזוח לש םיזוחא יפל ךורעיש
 ,תוטנלפה לכל שוריפה טוריפ תא לבקנ ןכמ רחאל .הדיל
.םימשה םורו קפואה ללוכ תולזמהו םיתבה

rep2

סיסבל ףיסוהל ןתינש תאזכ הרוצב תלעופ תוח"ודה תכרעמ
הז ללמ םג בלושי ןכמ רחאל .וננוצרכ ללמ םינותנה
 ןטרסב םידאמלש ונל הארנ םא ,המגודל .חותינה תכרעמב
לכונ ,ונתנבה יפל תונשל וא ללמ דוע ףיסוהל ךירצ
םידאמ עיפומ הב ,ןכמ רחאל הפמ חותינ לכ .תאז תושעל
איה ףא עיפות רשא השדחה תפסותה םע חתוני ןטרסב
.תוח"ודב