header_statis

רגאמב תוקיטסיטטס תכירע תרשפאמ סיראלופ
ןפוא .בר ירקחמ ךרע לעב אוה הז רבד .תופמה
.דואמ טושפו לק אוה הדובעה
 

.םינוש םיכתח םע קר וא תופמה לכ םע דובעל ןתינ
תמישר תא םילבקמו היוצר התליאש םיביכרמ
.תומאותה תופמה


תמיוסמ הטנלפ יפל םיכתח תאיצמ שקבל ןתינ
הטנלפל טביהב וא םיוסמ לזמב וא םיוסמ תיבב
.םינפוא ינימ לכב תרחא

statis1