header_syn

 ןתוכיא תא ןיבהל תרזוע תופמ ןיב המאתה
 סיראלופ תרזעב .םיסחי תוכרעמ לש ןקמועו
 יפל המאתה לש תונוש תורוצ עצבל ןתינ
 תישענ תופמה תריחב .טיזופמוקו ירטסניס
 האוושה תרשפאמו ,ליגרכ ,החונו הלק הרוצב
 תולוכי ןה .תופמ שולש ףא וא םייתש ןיב
 לע תחא 'תושבלומ' וא ךסמה לע דרפנב תויהל
.הינשה

 

 ןולחה תרזעב תישענ ,המאתהל תופמה תריחב
:אבה

syn1

תופמה ןיב תוטרופמ םיטביה תואלבט תומייק
:תונושה

sys_table

:טיזופמוק תפמל המגוד

syn2