ephem_header_tut

הרזעכ היגולורטסא דומילל תכרעמ תמייק סיראלופב
 םיאשונב רזע ירועיש םירשעב רוחבל ןתינ .םיליחתמל
 תויגרנאה לש סיסבהמ .היגולורטסאב םינווגמו םינוש
 דעו םיטביהה ,םיתבה ,תולזמה דומיל ךרד ,תויוכיאהו
 הריירק חותינב תודקמתה ךות הפמ חותינ תרוצל
                         .םיסחיו


 הציחל ידי לע תולקב יוצרה רועישב רוחבל לכונ
  :םיאבה תונולחה ךותמ םיאשונב

tut1 tut2

תא ליכמ רשא ןולחה עיפוי והשלכ רועישב רחבנ רשאכ
  ןולחה תא לבקנ םיתבה לע רבסהב רחבנ םא לשמל .ללמה
     :אבה

tut3

םינמיס לש רואית םג לבקל םילוכי םיליחתמ םידימלת
.םיטביההו תולזמה תוטנלפה ינמיס ןוגכ ,םינוש

tut4