header_view

( הלדגה גיצת תונומתה לע הציחל )

 

.ןיע תביהרמ הגצה תרשפאמ תללכושמ תילאוזיו תכרעמ
תופמ תגצהל תונוש תויורשפא ומצעל תונבל לוכי שמתשמה
תריחבו הפמה רויצ ןפואל תונוש תורוצ תוללוכה ,הדיל
ןלהל .ויניע תואר יפל ,םינוש עבצ ינווג ינוילימ
.תואמגוד רפסמ


יווק רשאכ ,םיטביה אלל ,תינועבצ הפמל המגוד ירה
:זכרמל דע םיעיגמ םיתבה
 

םימחותמ תולזמה .תוחפ תינועבצ ,תפסונ הפמ ןלהל
וליאו םהלשמ לגעמ ךותב םיעיפומ םיטביה .םיעובירב
:רתוי ןטק תולעמה ווקווק
 

םיאצמנו לגלגל םימאתומ תולזמה .תפסונ הפמ ןלהל
ווקווקו רתוי םיבע םיטביהה יווק .בוביסל תיוזב
ירפסמ םיעיפומ וז הפמב ןכ ומכ .דואמ ךורא תולעמה
:לגלגל ץוחמ םיתבה

 

הז רבד .הינשה לע תחא תופמ רפסמ שיבלהל ןתינ ףסונב
תוכרעמל תופמ תאוושהב רתויב הליעי הדובע רשפאמ
הדובע לש המגוד ןלהל .יוזיחו ידיתע חותינבו םיסחי
,הדילה תפמ תא ליכמ ימינפה לגלגה .יוזיחל הרושקה
ינוציחה לגלגה וליאו םימודיקה תא גיצמ יעצמאה לגלגה
םירצונה םיטביהב תופצל םג ןתינ .םירבעמה תא גיצמ
.םמצע ןיבל םניב םילגלגה ןיב

 

 

 :תופסונ הגוצת תויורשפא תומייק


וב הייפצל ליבקמב תופמ לש בר רפסמ חותפל ןתינ
.תינמז

.הפמ לכב ועיפוי רשא תוטנלפה תא רוחבל ןתינ

.םהיחווט תאו ועיפוי רשא םיטביהה תא רוחבל ןתינ

המוקימו המש תא גיצמ הטנלפ לע רבכעה םע הציחל
ראשב תוטנלפה ראש לכל היטביה תא הארמ ,קייודמה
.םילגלגה


... דועו