תעצבתמ הנמזהה .רתאב תונכותהמ תחא לכ ןימזהל ןתינ
.יארשאה סיטרכ יטרפ תא חטבאמ רשא ןגומ ףד תרזעב

ןגומ ףדב הנמזה
ישאר ףדל הרזח