תיפרגה הגוצתב תופמה תגצהב הבר תושימג תרשפאמ סיראלופ
תונווגמו תונוש תורוצ יפל תומאתה ךורעל ןתינ .הספדהבו
,םוצע ןווגמ ךותמ םינושה םיעבצה תא םיאתהל ןתינ .רתויב
לכ .דועו דועו ,םילגלגה תרוצ ,םינוש םיעקר לע טילחהל
תויורשפא לש (דואמ) ןטק רפסמ ןלהל .ישיאה ומעטו גולורטסא
:הנכותב תונוש תוריחב תרזעב ,תוריהמב ונכוה רשא הגוצת

2 הגוצת ףדל
השיכרל      ישאר סיראלופל