:הבושח העדוה

"עיקר" תמדקתמהו השדחה הנכותה .רתוי תוקוושמ ןניא האיפויסקו סיראלופ תונכות
:תבותכל שולגל ןתינ השדחה הנכותה לע םיטרפל .ל"נה תונכותה תא הפילחמ
www.astrologic.co.il
תא הכותב תבלשמ .היגולורטסאל תמדקתמהו השדחה הנכותה
לש תובר תופסות םע תומדוקה תואסרגה לש תויורשפאה
.רתויב תמדקתמה היגולונכטל המאתה ךות תוגוצתו םיבושיח

ונא ,וניתוחוקל ברקב usb ה עקת לש החלצהה רואל
תפסות אלל יללרפ ןיבל הז עקת ןיב רוחבל םירשפאמ
.ןאכ וצחל םיעקתה ןיב םילדבהה לע דומלל .ריחמלש גורדש וא הינק לע יוכיז ח"ש 30 - דחוימ עצבמ
.חולשמה ימד לוטיב ףסונבו ,רתאב 3 סיראלופ

וניאו דבלב רתאה תונחב םינוקל אוה עצבמה :בושח
וא תוריכמ ינכוס ךרד ,הקיטסימה תויונחב ןתינ
.תוינופלט תונמזהב 

* הכימת

חולשמ

ריחמ

סוטטס

ח"ש 190

םניח

ח"ש 1190

שדח חוקל

ח"ש 190

םניח

ח"ש 545

2 סיראלופמ גורדש

ח"ש 190

םניח

ח"ש 795

1 סיראלופמ גורדש

ח"ש 190

םניח

ח"ש 545

האיפויסקמ גורדש

         

.מ"עמ םיללוכו םילקשב םיריחמה
.הכימת שוכרל הבוח ןיא
!םניח - ח"ש 49 ךסב חולשמ
!םניח - .ח"ש 50 לש תפסותב USB עקתב הנגה עקת רימהל ןתינ

לומ) הנקתהב הרזע תללוכה ,םישדוח 3 ל תינופלט הכימת *
לכב .הנכותה לועפת לש תויללכ תויעבב הרזעו (םיבשחמ שיא
וא בשחמב תורושקה תויעב ןורתפ תללוכ הניא הכימתה הרקמ
.תונולחב

הנתומו הכימת תשיכרל רשק אלל ףלחוי םוגפ רצומ ***
ללוכ תירוקמה הזיראבו הינקהמ םימי 7 ךות הרזחהב
.תרבוחהו הנגהה עקת ,רוטילקתה

םדא לש שומישל איה תחא הנכות תשיכר קוחה יפ לע ****
 .דחא בשחמ יבג לע דחא


סיראלופ לש ישאר ףדל