החונה הדובעה הרוצל םיבר םירבד רדסלו ןגראל ןתינ סיראלופב
בושיחה ןפוא תא עובקל ןתינ ,לשמל .שמתשמה גולורטסאל רתויב
םיטביהה יחווט תא עובקל ןתינ ,תופמל םיטנמלאהו תויוכיאה לש
טרפ לכל םיעבצה תא עובקל ןתינ ,דרפנב הטנלפ לכו טביה לכל
עובקל ןתינ ,(המודכו םיטסקט ,תולזמ ,םילגלג ,םיטביה ,תוטנלפ)
.תובר תומאתהו םירודיס דועו ,אל המו הגוצתב עיפוי המ
:תוברה תויורשפאל תואמגוד רפסמ ןלהל

 

:דיתעו הדילל בושיח תטיש לכל ועיפוי תוטנלפ וליא עובקל ןתינ
:הפמה תרוצ תעיבקל תונולח רפסמ ןלהל

:םיעקרל תוירשפא תוריחב ןלהל

:םיתב יבושיחל תוירשפא תוריחבתא לבקמ טירפ לכ .תונושה עבצה תריחב תויורשפא ןלהל
.תויורשפא ינוילמ ךותמ יוצר ןווג רוחבל רשפאמה אבה ןולחה
,הטנלפ לכל ,בר קוידב יוצרה עבצה תא םימיאתמ וז הרוצב
:המודכו טביה:תונושה תוטנלפל:םיטביהל:םיטביהל םיחווט תעיבק:ימינפה סלטאה תא ךורעלו ףיסוהל ןתינ... בורל תויורשפא דועו
 


השיכרל      ישאר סיראלופל