לש אשונב הנווכהו ץועיי אוה היגולורטסאה םוחתב בושח אשונ
הדובע יניינעב םיסחי ,גוז ינב ןיב םיסחי בורל ללוכ הז .םיסחי
,םדא לש ויסחי בצמ תא ןיבהל ידכב .דלי/הרוה תכרעמב םיסחיו
תפמב ליחתהל שי ,ול יופצה תאו םיסחיל ולש לאיצנטופה תא
ךותב ויתויורשפאו וימוסחמ ,תישיאה ותלוכי תנבה ךרוצל הדילה
.לוממ םדאה תא הצוחה םתכלשה ןפואו םינושה ויקלח םע ומצע

(יוארכ הנבוהש רחאל קרו) תיסיסבה הפמה הנבוהש רחאל ,ןכל
תופמה תבלצה תא סיראלופב םיללוכה המאתה יבושיחל םינופ
.(composite) טיזופמוקו (synastry)

 

:םיאבה םישקמהמ דחא לע םיצחול:תומשה תריחבל ןולח םילבקמותופמה .תובשוחמה תופמה לש תיפרג הגוצת לבקנ ןכמ רחאל
.הבלצה לש הרקמב היינשה לע תחא וגצויתויטנוולרה תואלבטה לכו םיאלמה םיטרפה תא לבקנ ,ףסונב
.םיטביהו עצמא תודוקנ לש


:'וכו תואלבט ,םיטרפ דוע לבקלו


 


השיכרל      ישאר סיראלופל