תורשע ליכהל הלוכי רשא ,הירפסב תופמה תא רומשל ןתינ סיראלופב
הפמה טוטרש תא קר רומשל ןתינ ,ןכ ומכ .תנייוממ הרוצב תופמ יפלא
רויצה תא ריבעהל רשפאיו jpg גוסמ היהי הז ץבוק .דרפנ ץבוקב ומצע
.המודכו סקפ ינורטקלא ראודב ותוא חולשל ,קסידל ומצע


 

ןכ ומכ .תיפרג הרוצב תופמה תא ףודפדה תעב הגיצמ הירפסה
יזעול ךיראת ללוכ ,הדילה םוי ,הדילה ינותנ הפמ לכל םיגצומ
.תיניסה הנשהו טנמלאה בושיחו ירבעורשא תופמה תומש לש המישרב ןיחבנ ןימי דצב :הירפסה ןולח
םא .תופמ יפלא תורשע ליכהל הלוכי הירפסה .הירפסב תומייק
לגרס תרזעב המישרה תא קורסל לכונ ,תובר תופמ ונתיירפסב
תחא יבג לע ץוחלל םג לכונ .לאמש דצב הילא דומצה הלילגה
ץיפקי הז רבד .המישרה ןימיל תועיפומ רשא תיב-ףלאה תויתואמ
הדימב ,וז תואב ליחתמ רשא ןושארה םשה לא רשי הירפסה תא
.תאזכ הפמ הנשיו

לכ .הרוש התוא תא עבציתו ותוא רחבת והשלכ םש לע הציחל לכ
קורסל לכונ ךכ .ןולחה לאמשלש הלבטב וינותנ תא גיצי רחבנ םש
הירפסב תופמה לש תויוזהו תוטנלפה ימוקימב לעלעלו תוריהמב
.ןגיצהל ךרטצנש ילבמ

רשא םש לכ לש הדילה ינותנב ןיחבהל לכונ הירפסה ןולח תיתחתב
,ימינפה סלטאב ונשמתשה םינותנה תסנכה ןמזבו הדימב .רחבנ
התואל רשוקמה ללמה תא תוארל םג לכונ .הנידמהו ריעה ועיפוי
ךיראתה תא םגו ,םינותנה תסנכה ןמזב הזכ ונשקהו הדימב ,הפמ
.םיניסה הנשהו טנמלאהו הדילה םוי ללוכ ירבעהו יזעולה

תריגסל םורגת [ןעט] ןצחל לע וא והשלכ םש לע הלופכ הציחל
.ןמוסמה םשה תפמ תא גיצתו בשחתו הירפסה

:תואבה תולועפה תא עצבל ןתינ הירפסה ןולח טירפתב

תא גיצתו בשחתו הירפסה ןולח תא רוגסת וז הריחב :הפמ ןעט
.הפמה
ןתינ וב הדיל ינותנ תסנכה ןולח תא גיצת וז הריחב :הפמ ךורע
.הירפסל ףסוותת הכורעה הפמה .הירפסבש הפמב םיטרפ תונשל
.המישרב תנמוסמה הפמה תא קחמת וז הריחב :הפמ קחמ
תופמ ונל שי םא הירפסה תא םצמצת וז הריחב :הירפס םצמצ
הירפסה תא םיימעפ ונרבעה םא לשמל .םילופכ םינותנ תולעב
.תרחא הנכותמ
.תספדמה יבג לע ספדות תופמה תמישר :הירפס ספדה
.הפמ תניעט אלל רגסיי הירפסה ןולח :הירפס רוגס
הרקמל תופמה תרימש ךרוצל היירפסל יוביג תריצי :יוביג תכירע
אלש היירפסל תובר תופסות רחאל יוביג עצבל דואמ ץלמומ .םוריח
םש םירחוב לבקנש ןולחב .בשחמב היעב לש הרקמב םדבאל םיצור
.ינוציח טקסידב וא חישקה קסידה לע רמשי אוהו יוביגה ץבוקל
רמשנ רשא יוביגה תא ךפוה יוביגה רזחה :יוביגמ הירפס רזחה
ףילחמ יוביג רזחה - רהזיהל בושח .תיחכונה הירפסה תויהל רבעב
תיחכונה הירפסהו בשחמל והשמ הרק םא ןכל .תמייקה הירפסה תא
רבכ תמייק םא לבא .ורמשנש תופמה תא יוביגה ריזחי הקחמנ
ורמשנש תופמה תא ריזחי יוביגה ,יוביג םיעצבמ םתס ונאו הירפס
.תומייקה תופמה םוקמב
הפמה תא ריבעהל תרשפאמ וז הריחב :האיפויסקל הפמ תרבעה
הרבעהה רחאל .(התוא ונשכרו הדימב) האיפויסק תנכותל תנמוסמה
לכ תא עצבל לכונו האיפויסק לש הליגרה הירפסב הפמה תא אצמנ
.תרשפאמ האיפויסק רשא םיבר םיבושיח םתוא
לדחמה תרירב וז .תומשה לש ב-א יפל ןיומת הירפסה :םש יפל ןוימ
.סיראלופ לש
הבוט הרירב .הדילה שדוח יפל ןיומת הירפסה :שדוח יפל ןוימ
תדלוה ימי לש הקידבל םגו שמשה לזמ רדס יפל תופמ תגצהל
.םיברק
.הדילה תנש יפל ןיומת הירפסה :הנש יפל ןוימ


 


השיכרל      ישאר סיראלופל