.הנכותה לש תושדח תואסרג לבקלו קודבל ןתינ וז תכרעמ תרזעב
.תוחוקלל םניח םיעצומ רשא םיגורדשב תולקב ןכדעתהל ןתינ ךכ

לש רתוי תמדקתמ הסרג הנשי םאה טנרטניאה ךרד קודבל ןתינ
גרדשלו ןועטל ןתינ םנשיו הדימב .םישדח םינוכדע וא ,הנכותה
.רתויב תינכדעה הסרגל םכתושרב רשא הנכותה תא


!תשרה ךרד םניח - םינכדועמ םיראשנ דימת םתא ךכ

 

תיטמוטוא הקידב

תריגסל םורגי רשא - הקידב - ןצחל לע שיקהל שי קודבל ידכב
.הקידבה תליחתלו סיראלופ

:םיאבה םיכילהה תא עצבמו יטמוטוא אוה הקידבה ךילהת

סיראלופ תריגס -
םינוכדעה רתאל תורבחתה -
םייפקיה םיביכרו תמייק הסרג תקידב -
הלאכ ואצמנו הדימב ,םיביכרו השדח הסרג תניעט -
םכתושרבש הנכותל רוביחו הרמה -

:העדוהה תא לבקנ ,תינכדע איה ונידיבש הסרגה םא:לבקנ ,תינכדע הניא הסרגה םאתינדי הקידב

ידוחיי ןשלג הליעפמ וז תכרעמ .תינדי ןוכדע תכרעמ םג תמייק
:תיביטקלס הניעטו תשרל רוביחל


 


השיכרל      ישאר סיראלופל