:קי'צרב באוי לש רצויה תיבמ שדח

םוחתב הנורחאה הלימהו םיימאניד עדימ ירגאמל הנושארה תירבעה הנכותה - קידמואט
.תימלועה תיניסה האופרה


האופרו תיביטנרטלא האופר ,תיניס האופרב םיניינעתמה וא םיקסועה לכל הנופ השדחה הנכותה
םכח רושיק ךות ,לופיט תרוצ לכלו הלחמ לכל טרופמ עדימ לבקל תרשפאמ איה .תילאנויצנבנוק
.דועו תולומרופה ,םיחמצה ,רוקידה תודוקנ לא םימורדניסהו תולחמה ,םימוטפמיסה לש

תורוצו ילופיט עדימל םתפישחו םתדובע ןפוא תא לעיל םייעוצקמ םילפטמל תרשפאמ קידמואט
.תונוש ןוחבא

האופרב םיקסועלו ,המודכו וצאיש ,היטפורוטנ ,היטפואמוה ןוגכ תיביטנרטלא האופרב םיקסועל
.תומילשמ לופיט יכרדלו לפוטמה בצמל ףסונ טבמו עדי תמלשה תרשפאמ איה תילאנויצנבנוק
!!!15% החנה עצבמ - האיפויסק וא סיראלופ היגולורטסאה תונכות לש םימושר תוחוקלל


:הנכותה לע םיפסונ םיטרפ ןלהל


לופיטה תא ךופהל םירשפאמה תיניסה האופרה םוחתב םימישרמ םינותנ ידסמ הליכמ קידמואט
דחא לכ לע תישעמו הריהמ הרוצב דומלל הנכותה תרשפאמ ,ןכ ומכ .רתוי ליעיו םכחל
ידי לע רתוי תובחרנו תוקיודמ לופיט תונחבא ךורעל םגו תיניסה האופרה םוחתב םיאשונהמ
.םייביטקאה םיסקדניאבו עדימה ירגאמב םכח שומיש

רמוחה לכ תא הליכמ הנכותה .תיניסה האופרה םוחתל יביטמיטלואה ילכה הניה קידמואט
.תיניס האופרב לפטממ שרדנה ינילק-יטקרפהו ימדקאה

:םיאבה םירבדה תא רתיה ןיב אוצמל ןתינ הנכותב

ןוימ ללוכ ,הפנע םימוטפמיס תכרעממ םימורדניס ןחבאל תרשפאמ .תבשחוממ הזונגאיד תכרעמ
.תונוש לופיט יכרדל םירושיקו ,ןושלו קפוד יפל

.תחקרמה תיבל סקפב ןתחילשו תולומרופ תבכרה ,רותיא תרשפאמה תכרעמ

.תולחמהו םימוטפמיסה לכל םימכח םירושיק תלעב תיעוצקמ הידפולקיצנא

.הלחמ לכל םיאתמ לופיט םע תויברעמ תולחמ 300 ל בורק לש רואית

.ןזואבו ףוגב הדוקנ לכל תוביהרמ תונומתו תודוקנ לש תופמ

.ןזואו הרטסקא ,ףוג תודוקנ לש םידוקפתו םימוקימ

.לופיט תטישו ילופיט ןורקע ,תטרופמ היגולויטא ללוכ םימורדניס 80 לש רתויב ףיקמ רואית

.םימורדניס יפ לע תטרופמ תיניס הנוזת

.םיטרופמ םירבסה ללוכ ,םימשרמו תודוקנ ,תולומרופ תרזעב םימורדניסל ןוזיא יעצמא

.אלמ טוריפ םע םיחמצ 500 כ לש רגאמ

.טנטפ תולומרופו תויסאלק תולומרופ 500 כ לש רגאמ

.תולומרופ לש תויצקיפידומ 1000 כ לש רגאמ

.ההובג היצולוזרב תוילאטיגיד םיחמצ תונומת

.םימורדניסו םימוטפמיסל רושיקו טרופמ רואית םע (תויצניבמוק) תודוקנ ימשרמ


טנרטניאל תוקשממתה תורשפא תללוכ תינכטה תכרעמה - !םינכדועמ םיראשנ דימת םתא
.העובק תיטמוטוא םינוכדע תלבקו

תא תונשל םג ומכ ,רגאמה תא ביחרהלו םכלשמ םינותנ ףיסוהלו קוחמל ,ךורעל תלוכי - תושימג
.המודכו םיטפט ,םיעבצ ,םינפוג ,הנכותה הארמwww.taomedic.co.il :הנכותה רתאב םיטרפ דוע לבקל ןתינ
sales@taomedic.com :תוריכמ