:הבושח העדוה

"ןוירפיה" תמדקתמהו השדחה הנכותה .רתוי תוקוושמ ןניא האיפויסקו עיקר ,סיראלופ תונכות
:תבותכל שולגל ןתינ השדחה הנכותה לע םיטרפל .ל"נה תונכותה תא הפילחמ
www.astrologic.co.il


:היגולורטסא


3 סיראלופ - היגולורטסאה תנכות
םייעוצקמ םילכ תבלשמה ,היגולורטסאל רתויב השדחה הנכותה
תוליכמש המ לכ תא תללוכ .תילבקו תיברעמ היגולורטסאל
.2+1 סיראלופ2 סיראלופ - היגולורטסאה תנכות
.םידימלתלו םייעוצקמ םיגולורטסאל רתויב תירלופופה הנכותה
ילעב םישדח םיבשחמל דחוימב תמאתומ .תופסות ללש םע
.XP תונולח (ץלמומו) ללוכ ,הלעמו 98 תונולחו הלעמו 32k ןורכיז


1 סיראלופ - היגולורטסאה תנכות
(!רתוי תקוושמ הניא 1 סיראלופ :הרעה)
.הנכותה תא שוכרל ןתינ אל ךא תירושיקה ךרד סנכיהל ןתינ


תלעופ .היגולורטסא ידימלתלו םייעוצקמ םיגולורטסאל הנכות
תונולח ילעב ,ןורכיז תוחפ םע ,רתוי םינשי םיבשחמ יבג לע
.דבלב Me ,98 ,95 ,3.11 :גוסמ


האיפויסק - היגולורטסאה תנכות
םירקחמלו םייעוצקמ םיגולורטסאל היגולורטסאה תנכות
תחת Dos םג) Dos לע תלעופה הקיתו הנכות .םייגולורטסא
.דבלב םידחוימ םירקמל תצלמומ .(Me ,98 ,95 ,3.11 תונולח


:תיניס האופר

.קידמואט - תיניס האופרב קוסיעל הנכותה
.תיניסה האופרה םוחתל הנושארה תירבעה הנכותה איה קידמואט
רמוחה לכ תא םיללוכה םימישרמ םינותנ ידסמ הליכמ הנכותה
.תיניס האופרב לפטממ שרדנה ינילק-יטקרפהו ימדקאה

לכ לע תישעמו הריהמ הרוצב דומלל הנכותה תרשפאמ ,ןכ ומכ
לופיט תונחבא ךורעל םגו תיניסה האופרה םוחתב םיאשונהמ דחא
עדימה ירגאמב םכח שומיש ידי לע רתוי תובחרנו תוקיודמ
.םייביטקאה םיסקדניאבו


.סייא - לופיטו ןוחבא תונורתפל הנכותה
,ידוחיי ילכ הניה סייא .לופיטו ןוניס ,ןוחבאל תומכח תוכרעמו םיפשא
.דבלב עדימ תוגיצמ רשא םוחתב תוליגרה תונכותל רבעמ הברה

ךרד שוכרל םילוכי םילארשי םג .ל"וחב תרכמנו תאצוימ סייא
.העדוה חולשל וא ,רתאה

.קידמואט תרבח לש ימלועה רתאל
.םירצומ תשיכרלו יללכ עדימל ,הרבחה לש ימלועה רתאל