מ"עב םיבשחמ סואת תרבחל ךייש - 'גייא קיטסימ - רתאה
.ןייל ןוא םייטסימ בושחמ יתוריש קפסמו

,םירתא תמקהו ןונכת ,תונכות חותיפ ןימזהל ןתינ
.טנרטניאו בושחמ יניינעב ץועייו

.ןאכ וצחל העדוה תראשהל