:שמתשמ םש
:המסיס
 
תיקסע תוליעפל לדומ

יגולורטסא לדומב רזעיהל םיניינועמ רשא קסע ילעבל
תורשפא התע שי תויקסעה םהיתוטלחהב תאז בלשלו
- תרבח לש יקסעה לדומה ךרד עדימה תא לבקל
.מ"עב םיבשחמ סואת

שי הז תוריש ןימזהל םיניינועמ רשא םיקסעל
.ןאכ םשריהל ןתינ


.םיפסונ םירבסה לבקל ידכב שיקהל ןתינ