םייקסע םינוכיס תנטקהל לדומ - סואת
Risk Lowering Model - for Business


?ונייח לע םיימונורטסא םימרוג לש העפשה שי םאה

הלא תובושח תועפשה ןיב .ונתוא בבוסה ידי לע הקספה אלל םוי םוי םיעפשומ ונא
,רוא ןוגכ) תיטנגמורטקלא הנירק תטלופ לשמל שמשה .םימשה ימרג םיאצמנ
ןוגכ) םינועט םיקיקלח םגו ,(ןגטנר ינרקו וידר ילג ,תילוגס הרטלוא הנירק
,תויחה ,םדאה לע םיעיפשמ הלא .(םינייואמ םיקיקלח דועו םינוטורפ ,םינורטקלא
לע וליפאו ץראה רודכ לש יטנגמה הדשה היגולואיגה ,הריפסומטאה ,םיחמצה
,םיילמשח חתמ יקפס לע העפשה ,וידרו היזיולט ירודישב תוערפה :ונלש תונוכמה
הנשמו ץראה רודכ לע הזע הכישמ רצוי ,לשמל חריה .דועו םיסוטמ םע תרושקת
אל הלא תועפשה אללש רורב .לפשו תואגכ עודיה רבד ,תושביהו םימיה םוקימ תא
םא .םייח ויה אל םדא ינבו םיחרופ ויה אל םיחרפ ,ץראה רודכ לע םייח ויה
.רחא היה םייחה ןפוא םגו םייחה תורוצ םג זא תונוש ויה תועפשהה

אוצמל ןתינ םאה ?תועיגמ וללה תועפשההש רמולו קיחרהל ןתינ המכ דע ךא
,חור יבצמ ןוגכ רתוי םיישונא םירבד לע םג הלא םיינוציח םימרוג לש העפשה
?המודכו תיקסע החלצה ,תיתרבח תוליעפ

ןה תונעטה ,החכוהכ םהיתואצות לע ךמתסהל השקו אשונב ושענ םיבר םירקחמ
דואמ םירפסמ םיגיצמו העפשהה תא םיחיכומ םהש םינעוטה שי .ןאכלו ןאכל
רועיש ,תודבאתהה רועיש לע חריה בצמ תועפשה לע םירקחמ ןוגכ) םיניינעמ
לש ןוכנ חותינ לע םיססבתמ אל וללה םירקחמהש םינעוטה שיו ,(המודכו תונואתה
ןלקואג לשימ לש ורקחמ ןוגכ רתויב םיניינעמ םיארנ םירקחמהמ קלח .תואצותה
תויהל לוכי וניאש ןפואב ,םדאה עוצקמל תוטנלפה תועפשה ןיב רשקה לע
.תירקמ הקיטסיטטס

םאהו םדאה תוליעפ לע ל"נה םימרוגה םיעיפשמ םאה :הלופכ םצעב איה הלאשה
.ישעמ ןפואב תאז לצנל ןתינ

לדומה חותיפ

רובע תוחכוה אוצמל וניסינ אל ,יעוציבה דצב דקמתהל ונטלחה סואת תרבחב
םדוק תוכחל אלו הלגעל לגלגה תא םותרל ונל בושח היה .תיעדמה הליהקה
.ליעי הז םאה וחיכויש םירקחמל

.לדומה תא םיביכרמה םימתירוגלאה ורפושו וחתופ םינש רשעמ הלעמל ךשמב
בושיח ,םינוש םייטמתמ םילדומ רתיה ןיב םיללוכה םינוש םיבושיח וקדבנ
,שמש ימתכ ,חריה תועפשה ,םיירטנלפ םיסחי לש העפשה תקידב ,םירוזחמ
עיגהל הנווכ ךותמ הלא תוקידבב ץמאמ ךסחנ אל .דועו תיראלוסה חורה תוריהמ
ללכ רבדהו םינוש םימוחתמ םישנא םע ץעייתהלו קודבל ונססיה אל .ןימא לדומל
םג ומכ ,היגולורטסא ןוגכ ,ירטוזיאכ בשחנה םוחתב םינוש םישנא לש הדובע
.םיאקיסיפו םיבשחמ ישנא ןוגכ ,יעדמה םוחתהמ םישנא

וניאו יטסימ וא יגולורטסא ץועיי וניא ,ותשיגב ןפוד אצוי ותויה תורמל ,לדומה
ירטוזיאה םלועהמ םירכומה םימוד םירבדו שמתשמה לש הדיל יכיראתב יולת
ןתעפשה תדידמו ונביבסמ תוימויה תועפשהה לש בושיח לע הייונב ותוליעפ .לוכיבכ
.תיקסעה תוליעפה ןולשכ ייוכיס תא תיטסיטטס ןיטקהל הנווכה ךות

לדומה תוליעפ ןפוא

סנכיהל יושע אוה םאהו הקיזמ העפשה תווהל דחוימב עורג ריווא גזמ לוכי םאה
ןפוא ותואב ?תמייוסמ השיגפל הסיט לטבל ידכב םייוסמ םדא לש וילוקישל
יפל םיוולנה םירחאה ןוכיסה ימרוג תא םג בשחל םדא ותוא לוכי השיג התואבו
.לדומה בושיח

םינמזה תא ןמסמו ,ימוי ןפואב ,תויטנוולרה תועפשהה תא רומאכ בשחמ לדומה
הארמ לדומה .ליגרהמ ההובג תויהל הייושע תיקסעה תוליעפב הערפהל הייטנה ןהב
אוה ךכ .תרמגנ איה הב העשה תאו העירפמה העפשהה הליחתמ הב העשה תא
תומר יפל םיגווסמ ןוכיס תונולח םתוא .הובג ןוכיס לש 'ןמז תונולח' ןיעמ רציימ
.תויועטה תקיטסיטטס תא דירות םינמז םתואב תוליעפמ תוענמיה .ןוכיס

ענמיש ךכ ונמז תא בתנל לכוי יהשלכ תוליעפ ינפל לדומב ץעייתמה קסע לעבש ךכ
םימרגנה םינוש םיכוביסו תויעב עונמל לכוי הז ןפואב .'ןוכיסה ינמז' לא הסינכמ
.תושקמה תופסונ תועפשהמ אלא אדירג יקסע לוקיש לש תויעבמ אל

?לדומב רזעיהל ןתינ םהב םיאשונה םהמ
.לדומה בושיח תא םג םיליגרה םילוקישל ףיסוהל ןתינ הבושח תוליעפ לכב השעמל
העיבקה ,םייקסע םיזוח לע םותחל שי וב ןמזה ןוגכ תויוליעפל רוזעל לוכי רבדה
תויוליעפ ראשו םירצומ לש הריכמו היינק לש ןמזה ,הבושח השיגפל ןמז לש
.םיקסע תשאו שיא לכ ידי לע תועצבתמה

:לדומה תאירק ןפוא

שולשל תורשפא תמייק .םייוסמ םויל תועפשהה בושיח תואצות תא הארמ לדומה
:הרהזא יגוס

.תוליעפמ תוענמה - הרהזא .1
.ץלמומ אל תוליעפ ןמז - הרהזא .2
.לובלבל הייטנ - הרהזא .3

קזוח תאו םינמזה תא וארי רשא תיפרגו תילאוטסקט הרוצב וגצוי תואצותה
.רתוי וא תחא הרהזא עיפוהל הייושע םייוסמ םויב .תועפשהה

תלבקתמו הרקמב .תועירפמ תועפשה תניחבמ רתוי יקנ אוה ללכ תורהזא אלל םוי
.ןוכיסה תרמוח זוחא תפסותב תגצומ איה הרהזא

תא שמתשמ לכל חיכוי סואת תרבח לש לדומה ךמס לע תוליעפש םיענכושמ וננה
.תיקסע תוליעפב בלושמ אוה רשאכ ותמצועו ודוחיי


,החלצהב
.מ"עב םיבשחמ סואת

רוזח