םוי
  שדוח
  הנש

 העודי אל העש  העש
 ץיק ןועש  הקד
     
 
 הדילה תפמב תוטנלפה ימוקימ תא בשחל תרשפאמ וז תכרעמ
  תוטנלפה תא בשחל תרשפאמ תכרעמה .תיגולורטסאה
.םניח תורישה ןתינ הז בלשב .לארשיב הדיל תופמב

 תויגולורטסא תונכות שוכרל שי םייעוצקמ םיבושיח תכירע םשל
.
האיפויסק וא סיראלופ - תוילארשיה תונכותה ןוגכ תויעוצקמ