!רוכזל בושח
 בותכה רמוחל תיארחא הניא רתאה תלהנה
.ארוקה לע ותעפשהלו

.דבלב העצה לש המרב איה גני'צ יאב האירקה
.עוצקמ שיאב ץעוויהל שי לקשמ תודבכ תולאשל

.תעד לוקיש ךותמ לועפל שי :ורכז