תא שיקהל שי ,סומתירויבה ירוזחמ תא בשחל ידכב
דלונש םדאל ,המגודל .תחתמ הרושב םכתדיל ךיראת
17/1/1970 :םושרל שי 1970 תנש ראוניב 17 ךיראתב

ףרגה לע םירבסה

וקה .שדוח ךשמל םירוזחמה תשולש בצמ תא גיצמ ףרגה
ךרענ וב םויה תא גיצמ םיפרגה תיתחתב ןטקה בוהצה
לש םיזוחאה םושירב ןיחבנ םיפרגל תחתמ .בושיחה
.שקוה רשא הדילה ךיראת יבגל יחכונה םויה יבושיח
ןפוא תא ןיבהל ידכב םירבסהה ךשמהה תא אורקל ץלמומ
.םיפרגה בצמל תוסחייתההםייללכ םירבסה

בור .םירוזחמ לע לכתסהל תונוש םיכרד רפסמ תומייק
בוביסה ידי לע הווהתמש רוזחמל םיסחייתמ םיגולורטסאה
,יתנשה רוזחמה - שמש :א"הדכ ביבס תוטנלפה לש הארנה
,םידאמ לש םינשה יתש רוזחמ ,ישדוחה רוזחמה - חרי
לש םינשה עשתו םירשע ,קדצ לש םינשה הרשע םייתש
םג ןבומכ םיסחייתמ .סונרוא לש עבראו םינומשו יאתבש
,ןוריכ רוזחמ ,הלילו םוי ,ומצע ביבס א"הדכ רוזחמל
תוירוזחמ ילעב שמשה ימתכ ,םדוקמה חריה ,ןוקרדה שאר
.דועו םינש 11 לש

יגוס לש םירוזחמ יבגל רתויב םיניינעמ םירקחמ םימייק
תעדותב םיישנו םיירבג םירוזחמ ,תומחלמ ,תויוברת
לש תוירוזחמה אוה ףסונ גוס .דועו םלועה
.סומתירויבה

,יסיפ :םירוזחמ השולשב תלפטמ סומתירויבה תירואית
וניא סומתירויבה לש יניצר רקחמ .ילאוטקלטניאו ישגר
דע השענש יפכ ,היגולורטסאה תא ןובשחמ איצוהל לוכי
םע היגולורטסאה לש בולישה ,תאז תמועל .םויה
תניינעמו רתוי המלש הדיחי הווהמ סומתירויבה
.רתויב

,יסיפ : םירוזחמ השולשב תלפטמ סומתירויבה תירואית
ליבקמב חתפתהל הלחה הירואיתה .ילאוטקלטניאו ישגר
הדובווס ןמרה רוספורפ ידי לע 19 ה האמה ףוסב
אלל ,סילפ םלהליוו 'רד ידי לעו הניו תטיסרבינואמ
אצמנ יסיפה וניפוגש וליג םה .ינשה לע דחאה םתעידי
.ךכ לע תובר תויפצת וכרעו םימי 23 ןב יסיפ רוזחמב
ןב אוהש ונלש שגרה ייח לש רווחמה תא וליג ןכמ רחאל
.םימי 28

דצה לש תוירוזחמ התלגתנ םירשעה תונש ףוסב
בוש הלגתה םימיה 33 ןב הז רוזחמ .םדאב ילאוטקלטניאה
םיאפורהו רשטלפ דרפלא סדנהמה ידי לע דרפנבו ליבקמב
רקח לעופ םויכ .טנב לקיימ ןו'גו ייסרה דרופסקר
.וללה םירוזחמה תשולש םע סומתירויבה

ןובשחמ איצוהל לוכי וניא סומתירויבה לש יניצר רקחמ
,תאז תמועל .םויה דע השענש יפכ ,היגולורטסאה תא
הדיחי הווהמ סומתירויבה םע היגולורטסאה לש בולישה
.רתויב תניינעמו רתוי המלש

בלשה אוה (הלעמל לגה רשאכ) רוזחמ לכ לש יבויחה קלחה
יסיפ) ןותנה לגה םוחתב תלוכיה תניחבמ ונאישב ונא וב
תדרוי ,אישל העיגמ ,הלוע תלוכיה .(ילכש וא ישגר
בשחנ רשא ,עצמאה וק תא תאצומ איה םש ספאל העיגמ
.רוזחמה לש ילילשה יצחב הליחתמו ,יטירק םויכ

םייבויחה םימיל םאתהב ונלש תוליעפה תא ןנכתל יאדכ
םימיה תביבס ויהי דחוימב םישק םימי .רוזחמה לש
עצמאה וק תא רוזחמה הצוח םהב םימי םתוא ,םייטירקה
.ךפהלו ילילשל יבויחמ רבועו
תא דבאל אלו היצרופורפמ םירבד איצוהל אל םג בושח
,יסיפ יטירק םוי .יטירק םוי עיגמ רשאכ תונותשעה
(םימעפל הרוק הזש תורמל) הנואת בייחמ וניא ,לשמל
ןורתיה .ףוגה תומקרב לק יוניש לע קר עיבצהל לוכיו
ןדעל לכונ עיגמ יטירק םויש העידיה תרזעבש ךכב אוה
זאו היגולורטסאל לכ םדוק סחייתהל דואמ בושח .ותוא
.סומתירויבה יפל עצבל המלשהה תא

:סומתירויבה אשונב לבוקמה יפל םה ףרגה יעבצ

יסיפה רוזחמה :םודא ףרג
ילאוטקלטניאה רוזחמה :קורי ףרג
ישגרה רוזחמה :לוחכ ףרג
לש הרזעה תכרעמ ךותמ חוקל

.היגולורטסאל תילארשיה הנכותה - סיראלופ
Mystic-Age: The site that brings the technology to the mystical world. Astrology and astrological software with kabalistic properties. horoscope, numerology and I ching. Tarot software, biorhythms software.