הפמ ינותנ לבקלו בשחל ןתינ התעמ
.םכלש דיינה ןופלטה ךרד םג תיגולורטסא

תויגולורטסאה תונכותה אלל תיבל ץוחמ םתא רשאכ םג ,םויהמ
תוריש תרזעב .הדיל תפמ בשחל םילוכי םתא ,בשחמ אללו
תרזעב תיגולורטסא הדיל תפמ תוריהמב בשחל ןתינ ,הז שדח
,העשו ךיראת יפל בושיח םכל העיצמ תכרעמה .דיינה ןופלטה
.תוטנלפהו קפואה םוקימ תא הגיצמו

!םולשת אלל - םכתורישל


:תוארוה

תבותכה תא שיקהלו ,םכלש רישכמה םע טנרטניאל רבחתהל שי
:האבה

www.taomedic.co.il/wap

לע עיבצמש וגולה תא ולבקתו הנכותל ורבוחת ,השקהה רחאל
הרוצב ךסמה הארי ,םכתושרבש רישכמל םאתהב .תורבחתה
:האבה

:האבה הרוצב ךיראתה תא שיקהל שי ךסמה יתחתב

םימשור הדילה תעש תא .הדיל תעש שיקהל ושקבתת ,רושיא רחאל
שי העודי הניא העשהו הדימב .הדירפמ הדוקנ וא םייתודוקנ תרזעב
:םינותנ תסנכה אלל רשאל טושפ

וא ,אלו הדימב .המיאתמה הרירבב רוחבל שי ץיק ןועש היהו הדימב
:ךשמהל רשאל שי ,עודי וניא רבדהש

:ךסמה לע המישרב ועיפויו ובשוחי םינותנה

:לולגל ןתינ